Firemní kultura v mezinárodní společnosti

Název práce: Firemní kultura v mezinárodní společnosti
Autor(ka) práce: Hudcová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce rozebírá tematiku firemní kultury v mezinárodním podniku. Obsahem úvodních kapitol teoretické části je vysvětlení pojmu firemní kultura, tj. určení prvků, které ji utváří, jejích funkcí, představení známých typologií, možnosti měření kultury, definice síly a subkultur. Další kapitoly charakterizují typické rysy americké, české, francouzské a německé podnikové kultury a jejich vliv na obchodní jednání. Zařazeno je i porovnání jednotlivých kultur pomocí kulturních indexů. Praktická část je věnována analýze firemní kultury v americké společnosti Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s. r. o., určení její síly a zhodnocení situace podniku v prostředí střetu čtyř firemních kultur.
Klíčová slova: firemní kultura; etika; podniková kultura
Název práce: Corporate culture in the international company
Autor(ka) práce: Hudcová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis analyses the topic of corporate culture in the international company. The initial chapters of theoretical part explain the term "corporate culture", i.e. define which elements form corporate culture, present its functions, well known typologies, possibilities of culture measuring, definition of its strength and subcultures. Following chapters describe typical features of American, Czech, French and German corporate culture and its influence on doing business in these countries. The comparison of these cultures on the basis of culture indices is given in the last section of the theoretical part. Practical part analyses corporate culture in the American company Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s. r. o., its strength and situation in the clash of four corporate cultures.
Klíčová slova: organizational culture; ethics; corporate culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2008
Datum podání práce: 5. 5. 2009
Datum obhajoby: 26. 5. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17080/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: