Analýza přínosu atraktivit firmy Plzeňský Prazdroj a.s. k rozvoji cestovního ruchu ve vybraných krajích ČR

Název práce: Analýza přínosu atraktivit firmy Plzeňský Prazdroj a.s. k rozvoji cestovního ruchu ve vybraných krajích ČR
Autor(ka) práce: Kočková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Oponenti práce: Navrátilová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretická část práce se věnuje obecně cestovnímu ruchu, charakterizuje základní pojmy, které do problematiky spadají. Dále je vymezen marketing destinace a poslední část se zabývá pivní turistikou v České republice. Čtvrtá kapitola představuje firmu Plzeňský Prazdroj, a.s., zmiňuje okolnosti fúze mezi pivovary v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích a charakterizuje, jak v současné době probíhají prohlídky v těchto pivovarech. Následuje situační analýza, která je rozdělena na analýzu vnějšího prostředí, zahrnující PEST analýzu, dále analýzu konkurence, spolupracujících subjektů a zákazníků, a druhou část tvoří analýza vnitřního prostředí. Ta rozebírá silné a slabé stránky návštěvnických tras v každém pivovaru zvlášť. Šestá kapitola je věnována dotazníkovému šetření. Charakterizuje dotazované, hodnotí výsledky průzkumu. Poslední kapitola má za úkol zhodnotit, jaký mají návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje vliv na rozvoj cestovního ruchu v kraji Plzeňském, Středočeském a Moravskoslezském. Dále se v této kapitole objeví návrhy, jak vylepšit stávající návštěvnost.
Klíčová slova: pivní turistika; návštěvnické trasy; Plzeňský Prazdroj
Název práce: Analysis of contribution of Plzeňský Prazdroj attractions to the development of tourism in three regions in the Czech republic
Autor(ka) práce: Kočková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Oponenti práce: Navrátilová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Theoretical part defines tourism generally, it describes basic terms and it characterizes destination marketing. Third part is about beer tourism. Following chapter introduces company Plzeňský Prazdroj, a.s. and it mentiones corporate mergers of breweries in Pilsen, Velké Popovice and Nošovice. It recounts tours in these three breweries. Situation analysis is divided into two parts. Analysis of external environment includes PEST analysis, competiton analysis, analysis of cooperating subjects and customer analysis. Analysis of internal environment involves analysis of strengths and weaknesses of visitor tours in three breweries. Six chapter is about questionnaire and evaluating results from it. Last chapter judges what is the influence of visitor tours on development of tourism in three regions in Czech republic. It contains some suggestions how to improve visit rates in the breweries.
Klíčová slova: beer tourism; Plzeňský Prazdroj; visitor tours

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 6. 2009
Datum podání práce: 8. 12. 2009
Datum obhajoby: 1. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20988/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: