Využití teorie grafů v distribuční úloze

Název práce: Využití teorie grafů v distribuční úloze
Autor(ka) práce: Libichová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Skočdopolová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je seznámit čtenáře se základní historií, definicemi, metodami teorie grafů a ukázat praktické použití vysvětlovaných metod. V první teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy teorie grafů, přičemž jsou některé definice doplněny o grafy. Dále jsou vysvětleny základní typy úloh, jako jsou úlohy optimálních cyklů, minimální kostry a optimální cesty. V druhé části jsou v krátkosti představeny optimalizační systémy, podrobněji je popsaný program Lingo, ve kterém bude zpracovávána praktická část práce. V praktické části aplikujeme vysvětlené optimalizační úlohy na reálný příklad.
Klíčová slova: lineární programování; optimální cesta; teorie grafů
Název práce: Usage of graph theory in distribution problem
Autor(ka) práce: Libichová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Skočdopolová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to acquaint a reader with basic history, definitions and methods of a graph theory and also to show a practical usage of those methods. In the first theoretic part there are explained basic concepts of graph theory with additional graph illustrations. Further there are explanations of basic exercises types, such as exercises of optimal cycles, minimal spanning tree and optimal ways. In the second parts there are briefly introduced optimalization systems and with all the details is described a Lingo programme, in which the practical part will be processed. In those practical parts we will apply already clarified optimalization exercises on a real example.
Klíčová slova: linear programming; optimal path; graph theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2009
Datum podání práce: 10. 5. 2010
Datum obhajoby: 9. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22169/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: