Marketing a E-Government

Název práce: Marketing a E-Government
Autor(ka) práce: Svobodová, Dagmar
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štědroň, Bohumír
Oponenti práce: Sedláček, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Pojem e-Government představuje myšlenku elektronické veřejné správy. Nejde jen o poskytování služeb prostřednictvím internetu či jiných elektronických médií, ale o celkové zefektivnění fungování státního aparátu a zjednodušení komunikace mezi soukromým a veřejným sektorem i mezi jednotlivými orgány veřejné správy navzájem. Tato práce by měla sloužit jako základ k pochopení e-Governmentu a související problematiky. Poskytuje odpověď na otázky, co je e-Governemnt a co nabízí svým uživatelům. Objasňuje vývoj e-Governmentu v České republice i Evropské Unii a hodnotí aktuální situaci na obou těchto úrovních. Nemalým přínosem by mělo být zahrnutí marketingového hlediska. Konkrétně se zaměřuje na Českou republiku a využívání marketingu veřejnou správou ke komunikační podpoře aktivit e-Governmentu a poskytování informací.
Klíčová slova: marketing; elektronické služby; veřejná správa; e-Government
Název práce: Marketing and eGovernment
Autor(ka) práce: Svobodová, Dagmar
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štědroň, Bohumír
Oponenti práce: Sedláček, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
e-Government concept is an idea of electronic government. It is not only about providing services through the Internet or other electronic media, but also about improving of the state apparatus effectivity and about simplifying of the communication between public and private sectors, as well as among public authorities themselves. This thesis should serve as a basis for understanding to the issues related to e-Government. It provides answers to questions like these: What is e-Government? What does it offer to its users? etc.. It explains the development and the current situation of e-Government in the Czech Republic and in the European Union. An important contribution of the thesis should be the inclusion of a marketing viewpoint. It focuses exclusively on the Czech Republic and on the marketing communications, which are used by the public sector to promote e-Government activities and to provide information.
Klíčová slova: electronic services; public administration; marketing; eGovernment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2009
Datum podání práce: 10. 5. 2010
Datum obhajoby: 8. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20159/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: