Virtuální konstrukce sociální reality skrze online komunikaci a sociální sítě

Název práce: Virtuální konstrukce sociální reality skrze online komunikaci a sociální sítě
Autor(ka) práce: Klouček, Viktor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rosický, Antonín
Oponenti práce: Sigmund, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je studií vlivu internetu na formování sociální reality. Hlavním faktorem na tvorbě sociální reality je prvek socializace, tedy komunikace. V této práci se zaměřuji na online komunikaci a socializaci, probíhající pomocí chatů, diskusí, blogů, fór shrnutě existující pod pojmem sociální sítě, které si dnes dobyly velmi silné postavení mezi komunikačními aplikacemi, přístupnými na internetu. Pokusil jsem se zjistit, jak online komunikace působí na člověka a jak blízké vazby si člověk může ve virtuálním prostředí vytvořit s ostatními členy těchto prostředí. Dnešní technologie vytvářejí nové formy komunikace a způsoby a vazby mezi online členy komunikačních skupin jsou odlišné od reálných. Vzdálenost již není rozhodující a je bráno jako samozřejmé interagovat a tedy i ovlivňovat a být ovlivňován člověkem z rozdílého geografického, sociálního, ekonomického, či politického prostředí. To vše má vliv na konstrukci sociální reality komunikujících. Studie proběhla formou dotazníku. Dotazník byl rozeslán dvěma stům lidem, od kterých se mi jich vrátilo celkem 107. Více než polovina ze 107 respondentů se navzájem nezná, pocházejí z různých sociálních vrstev a různých oblastí v rámci České Republiky. Věkové rozmezí respondentů je 15-63 let. Respondenti byli dotazováni na otázky směřující na reálnost virtuální komunikace, virtuální přátelství a vazby mezi členy skupin. Dále pak na autenticitu informací a částečně i na vliv reklamy při rozhodování. Vlastním příspěvkem byla konstrukce dotazníku a analýza odpovědí směrem k vytvoření závěrů o vlivech online komunikace na vnímání a formování sociální reality. Analýza zaměřená na respondenty trávící na internetu většinu času přinesla zajímavé závěry ve srovnání se skupinami, u nichž je podíl času tráveného online menší. Práce začíná teoretickým shrnutím reality, její konstrukce a vlivy, dále pak online aplikacemi a vědeckými pracemi zahrnující jejich dopady, jak pozitivní, tak negativní. Následuje studie a představení vzorku respondentů, spolu se základními otázkami, hypotézami a interpretace odpovědí s přihlédnutím na předchozí práce. V závěru shrnuji výsledky práce a načrtávám přibližný pohled do budoucnosti, co se virtuální komunikace a jejích vlivů týče. V části přílohy je uveden dotazník a podrobnější odpovědi respondentů na čas trávený u různých aplikací.
Klíčová slova: kyberprostor; komunikace; internet; virtuální život; realita; sociální sítě
Název práce: Virtual construction of social reality through online communication and social networks
Autor(ka) práce: Klouček, Viktor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rosický, Antonín
Oponenti práce: Sigmund, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This final paper is centered on influence of the internet in forming of social reality. Main factor in creation of social reality is element of socialization, say communication. The aim of this paper is online communication and socialization developed through chats, discussion groups, blogs, forums summarized by one term -- social networks, which gained very strong position among communication applications available on the internet. I have tried to find out how online communication influence people and how close one can get in creation of social reality in virtual settings in correlation with other members of such settings. Technology of today creates new forms of communication and new ways and connections among members of online communication groups, which differ from the real ones. Distance is no longer an issue and it is completely natural to interact, thus influence somebody and be influence by somebody, from a different geographical, social, economical or political settings. All of these factors directly influence construct of social reality of those who communicate. Study was conducted as a survey. Questionnaire was sent to two hundred people and 107 returned back. More than half of 107 respondents don't know each other, come from various social classes and different areas of Czech Republic. Range of age of respondents is 15-63 years. All of them were given questions aiming at the reality of virtual communication, virtual friendship and bonds between online members. Other questions aim at the authenticity of information and partially influence of commercials in process of decision making. My contribution to this work was mainly creation of questioner, analysis of answers towards conclusions about the influence of online communication on perception and forming of social reality. Analysis that aimed at respondents spending most of their time online brought interesting conclusions in comparison with other groups, which didn't spent as much time online. The paper begins with theoretical summary of reality, its construction, online applications and scientific papers which include their positive and negative impacts. Following there is study introducing respondents, basic questions, hypothesis and then interpretation of answers with previous studies taken in account. Outcome of this work concludes main aspects of interpretations and draw basic view of the future. The questionnaire and more detailed answers about time spent online are in the appendix.
Klíčová slova: communication; reality; internet; social networks; virtual life; cyberspace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2009
Datum podání práce: 12. 5. 2010
Datum obhajoby: 21. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21688/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: