Vliv dopravní dostupnosti na míru nezaměstnanosti v okrese Český Krumlov

Název práce: Vliv dopravní dostupnosti na míru nezaměstnanosti v okrese Český Krumlov
Autor(ka) práce: Vágner, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Květoň, Viktor
Oponenti práce: Pova, Patrik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dopravní dostupnost bývá zmiňována v souvislosti s rozvojem a ekonomickou úrovní regionů. Ve své práci se snažím o analýzu a následné vysvětlení vztahů mezi mírou nezaměstnanosti a dopravní dostupností v okrese Český Krumlov. V úvodu obecně charakterizuji dopravní dostupnost a její vliv na regionální rozvoj, se zaměřením na nezaměstnanost a uvádím teoretické přístupy k této problematice. Dále popisuji statistické a geografické metody, které jsem v analýze použil a v praktické části pomocí nich objasňuji vazby mezi mírou nezaměstnanosti v jednotlivých obcích a dostupností center pracovních mikroregionů. Na základě výsledků analýzy hodnotím v závěru pracovní hypotézu o vyšší nezaměstnanosti v obcích s horší dopravní dostupností veřejnou dopravou a také předpokládaný vliv zvyšující se vzdálenosti a dopravní polohy obcí.
Klíčová slova: pracovní mikroregion; dopravní dostupnost; dopravní poloha; nezaměstnanost
Název práce: Influence of traffic accessibility with unemployment rate in the Region of Český Krumlov
Autor(ka) práce: Vágner, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Květoň, Viktor
Oponenti práce: Pova, Patrik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Traffic accessibility is used to be mentioned in connection with regional development and economy. In my bachelor thesis, I analyse and bring out relationships between unemployment rate and traffic accessibility in the Region of Český Krumlov. I open with characterizing traffic accessibility and its influence on regional development, with a view to unemployment, and I mention theoretical approaches associated with this topic. Later on, I describe statistical and geographical methods used in the practical part of my thesis to bring out relations between the unemployment rate in particular municipality and the accessibility of centers of working microregions. Based on the analysis results, I evaluate hypothesis of higher unemployment in municipalities with low accessibility by public transport and supposed influence of increasing distance and municipalities traffic location.
Klíčová slova: unemployment; traffic accessibility; working microregion; traffic location

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2010
Datum podání práce: 22. 12. 2010
Datum obhajoby: 25. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28363/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: