Návrh marketingové komunikační strategie firmy ESAB

Název práce: Concept of marketing communication strategy of the firm ESAB
Autor(ka) práce: Faltysová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Plíhal, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
I concerned with concept of marketing communication strategy from the point of view of firm's participation in trade fair. Theoretic part includes introduction to opportunities of marketing and marketing communication and defines meaning of trade fair within communication mix. Practical part describes preparing and presentation of the firm ESAB in trade fair, further I evaluate efficiency and success of the participation in trade fair which is based on my own experience and available data and documents. Last but not least, I offer definite proposal that could contribute to increase in efficiency of presentation and advise of other opportunities that firma ESAB could use when creating communication strategy.
Klíčová slova: trade fairs; marketing communication; marketing mix
Název práce: Návrh marketingové komunikační strategie firmy ESAB
Autor(ka) práce: Faltysová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Plíhal, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Ve své diplomové práci jsem se věnovala návrhu marketingové komunikační strategie z pohledu účasti firmy na veletrhu. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky marketingu a marketingové komunikace a definuje postavení veletrhu v rámci komunikačního mixu. V praktické části jsem popsala přípravu a prezentaci firmy ESAB na veletrhu, dále jsem na základě svých poznatků a dostupných dat vyhodnotila efektivnost a úspěšnost účasti na veletrhu. V neposlední řadě jsem poskytla určité návrhy, které by mohly přispět ke zvýšení efektivnosti prezentace, a upozornila na další příležitosti, které by mohla firma ESAB při tvorbě komunikační strategie využít.
Klíčová slova: marketingová komunikace; veletrh; komunikační mix

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 4. 2010
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 26. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26172/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: