Dopady publicity na PR vybraných dotačních programů z fondů Evropské Unie

Název práce: Dopady publicity na PR vybraných dotačních programů z fondů Evropské Unie
Autor(ka) práce: Torhan, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potluka, Oto
Oponenti práce: Varga, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analýza dopadů publicity na vztahy s veřejností u Operačního programu Podnikání a inovace v letech 2007 až 2009. K analýze dopadů bylo použito srovnání použitých komunikačních nástrojů v jednotlivých letech z aktuálního programovacího období 2007 -- 2013 a průzkum veřejného mínění uspořádaný Řídícím orgánem OPPI a průzkum vlastní provedený ve spolupráci s poradenskou společností. Výsledek analýzy potvrzuje základní hypotézu, že publicita realizovaná v rámci OPPI příliš neovlivňuje skutečné počty žadatelů o dotaci. Je cílená příliš široce a ani následné studie a evaluace nezkoumají, kolik subjektů, které podaly žádost o dotaci, tak učinily na základě publicity, a jak jim k podání žádosti publicita pomohla.
Klíčová slova: analýza; public relation; Komunikační nástroj; Operační program Podnikání a Inovace; Publicita
Název práce: Effects of publicity on the PR selected grant programs funded by the European Union
Autor(ka) práce: Torhan, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potluka, Oto
Oponenti práce: Varga, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the impact of publicity on public relations for the Operational Programme Entrepreneurship and Innovation since 2007 to 2009. For the impact analysis was used comparison of the communication tools used in each year of the current programming period 2007 - 2013 and a public research organized by the Managing Authority of OPPI and personal survey executed in cooperation with consulting firm. Result of the analysis confirms the basic hypothesis that the publicity carried out within the OPPI does not influence too much the actual number of applicants for grants. It is targeted too broadly and neither the follow-up studies nor evaluations focus on how many entities, which applied for a grant, did so on the basis of publicity, and how this publicity helped them with their applications
Klíčová slova: Publicity; analysis; PR; Communication tool; Operational Programme Entrepreneurship and Innovation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2010
Datum podání práce: 1. 12. 2010
Datum obhajoby: 25. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26977/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: