Porovnání frameworků pro rychlý vývoj aplikací na platformě Java

Název práce: Porovnání frameworků pro rychlý vývoj aplikací na platformě Java
Autor(ka) práce: Zilvar, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá porovnáním dvou frameworků pro rychlý vývoj webových aplikací na platformě Java - Tapestry 5 a Grails. Cílem je seznámit s oběma frameworky, vysvětlit jejich základní principy, způsob práce s nimi, porovnat, jak každý přistupuje k řešení typických problémů a v čem jejich přístup přispívá ke zrychlení vývoje. Dále pak stanovit množinu kritérií, podle kterých frameworky budou srovnávány, k nim přiřadit množinu vah vyjadřujících jejich důležitost v různých rozhodovacích scénářích a kvantifikovat jejich hodnocení. Porovnávané frameworky jsou nové a dynamicky se rozvíjející, přínosem práce je proto rešerše v dostupných cizojazyčných zdrojích, shrnutí nových poznatků, ilustrace na praktických příkladech použití a identifikace silných a slabých stránek frameworku. Získané poznatky a kvanitfikace výsledků mohou pak usnadnit rozhodování v případě nutnosti strategické volby vhodného frameworku.
Klíčová slova: Tapestry 5; Grails; Java; framework; agilní vývoj; Groovy
Název práce: Comparison of rapid web application development frameworks for the Java platform
Autor(ka) práce: Zilvar, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is concerned with a comparison of two rapid web development frameworks for the Java platform - Tapestry 5 and Grails. The goal is to get acquainted with both of the frameworks, explain their basic principles and usage, compare their solution to common challenges and their contribution to faster development. Furthermore, the goal is to de fine a set of criteria for the comparison and match each one of them with their respective weights representing their importance in certain decision making scenarios. The frameworks are new and under dynamic development, therefore the bene ts of this thesis are an extensive research in foreign resources, summary of the acquired knowledge, practical usage examples and furthermore the assessment of the frameworks' strenghts and weaknesses. The conclusions and comparison quanti cation can then be used to strategically choose the appropriate framework if necessarry.
Klíčová slova: Tapestry 5; Groovy; Grails; Java; agile development; framework

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2010
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 20. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24993/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: