Stav a výhled pozice Islandu ve světové ekonomice

Název práce: Stav a výhled pozice Islandu ve světové ekonomice
Autor(ka) práce: Ramešová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šaroch, Stanislav
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá postavením Islandu ve světové ekonomice v souvislosti s finanční krizí, která silně zasáhla islandské hospodářství v roce 2008. V úvodu práce je popsána teorie finančních krizí s důrazem na systemický model. Druhá část práce je věnována samotné islandské finační krizi a popisuje zde její příčiny a průběh. Třetí část se zabývá důsledky a dopady krize na islandskou ekonomiku a konkrétně zde popisuje stabilizační opatření vlády, finanční pomoc od Mezinárodního měnového fondu, potenciální vstup Islandu do Evropské unie a nevyřešenou kauzu Icesave mezi Islandem, Velkou Británií a Nizozemskem. V závěru práce je islandská ekonomika komparována s irskou ekonomikou ve snaze porovnat dvě ekonomiky v průběhu finanční krize a najít jejich společné charakteristiky.
Klíčová slova: island; finanční krize; bankovní expanze
Název práce: Iceland´s position and its future in world economy
Autor(ka) práce: Ramešová, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šaroch, Stanislav
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The dissertation considers the situation of Iceland in the global economic system in context of worldwide financial crisis that affected their economy in 2008. The beginning of the thesis describes the theory of financial crises "by emphasis on the systemic model". The second part of the diploma concerns the Icelandic financial crisis and its cause and behaviour. The third section is about the effect and impact to Icelandic economy and describes stabilization measures of the government, financial help from International Monetary Fund, potential entry into the European Union and Icesave affair between Iceland, Great Britain and the Netherlands. In conclusion the Icelandic economy is compared with Irish economy during financial crisis.
Klíčová slova: Iceland; bank expansion; financial crisis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2009
Datum podání práce: 1. 6. 2010
Datum obhajoby: 20. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23300/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: