Kulturní standardy Norska

Název práce: Kulturní standardy Norska
Autor(ka) práce: Vránová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je identifikovat kulturní standardy Norska z českého pohledu. Tyto standardy jsou definovány jak na základě vlastních zkušeností s touto kulturou, tak díky realizovaným rozhovorům s těmi, kteří delší dobu v Norsku pobývali. Vytvořené kulturní standardy srozumitelně a přehledně poukazují na zásadní odlišnosti norské a české kultury. Součástí práce jsou i rady a doporučení pro efektivnější komunikaci s Nory. Tato práce by tak mohla posloužit především tomu, kdo má v úmyslu komunikovat či jinak spolupracovat s norskými obchodními partnery. Teoretická část práce se věnuje procesům sociální interakce a interkulturní komunikace a dále koncepcím kulturních standardů a dimenzí.
Klíčová slova: Norsko; interkulturní komunikace; kulturní standardy; norská kultura
Název práce: Cultural Standards of Norway
Autor(ka) práce: Vránová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is to identify cultural standards of Norway from the Czech point of view. These standards are defined both on the basis of my own experience with this culture and thanks interviews with those who have stayed in Norway for a longer time. The cultural standards show clearly the essential differences of Norwegian and Czech culture. The thesis also includes advice and recommendations for effective communication with the Norwegians. This thesis could thus serve mainly to everyone who intends to communicate or cooperate with Norwegian business partners. The theoretical part contains the processes of social interaction and intercultural communication and also the concepts of cultural standards and dimensions.
Klíčová slova: intercultural communication; cultural standards; norwegian culture; Norway

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 4. 2010
Datum podání práce: 31. 12. 2010
Datum obhajoby: 18. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26205/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: