Úroveň využití hlasového uživatelského rozhraní

Název práce: Úroveň využití hlasového uživatelského rozhraní
Autor(ka) práce: Horáček, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šalamon, Tomáš
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce rozebírá hlasové uživatelské rozhraní, resp. komunikaci člověka se strojem pomocí řeči. Pomáhá čtenáři v orientaci v základních teoretických přístupech problematiky, identifikuje hlavní softwarové produkty a hodnotí současnou úroveň jejich využitelnosti. Důraz je kladen na vymezení kritických faktorů, které brání masovému rozšíření těchto technologií mezi běžnými uživateli. První část je věnovaná seznámení se základními pojmy, východisky a principy fungování (syntéza a rozpoznávání řeči, dialogový manažer). V druhé části jsou charakterizovány konkrétní produkty se zaměřením na použití na osobních počítačích. Zařazeny jsou také kapitoly o využití technologie zrakově postiženými a o aplikaci v mobilních telefonech.
Klíčová slova: hlas; řeč; komunikace s počítačem; software; syntéza; rozpoznávání; nevidomí
Název práce: Level of Usage of Voice User Interface
Autor(ka) práce: Horáček, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šalamon, Tomáš
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This study focuses on the voice user interface, that is the communication between a human and a machine using speech. The aim is to contribute to reader’s familiarity with basic theoretical approaches to the topic, to identify main software products and to assess their present level of usability. A recognition of crucial factors hindering mass utilization of such technologies by common users is included as well. The work consists of two parts. The goal of the first one is to introduce basic terms and principles of the functionality of the voice user interface and its three main parts: a system for speech synthesis, for speech recognition and a dialog manager. In the second part, characteristics of particular products based on the speech synthesis or recognition will be given, especially of those designed for general use on a PC. A chapter examining current situation and possible progress in the usage of the voice user interface by the visually impaired people follows. The last chapters study other possible utilities, where an adequate attention is paid especially to those bringing advantage to telephone users.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: