Modely vývoje inflace a její volatility v ČR

Název práce: Modely vývoje inflace a její volatility v ČR
Autor(ka) práce: Bisová, Sára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Pelikán, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je modelování a analýza vývoje inflace v České republice na základě aplikace vybraných ekonometrických modelů. V práci je nejdříve stručně popsána ekonomická teorie inflace - vysvětlení základních pojmů, způsoby měření inflace, postupy jejího sledování ze strany České národní banky a krátký pohled do historického vývoje inflace v české ekonomice. Dále jsou zvoleny dva ekonometrické přístupy k modelování inflace - modely volatility časových řad (speciálně modely ARCH a GARCH) a modely VAR (modely vektorové autoregrese). V souvislosti s modely VAR je zkoumána také Grangerova kauzalita, analýza funkcí odezvy, kointegrace a modely korekce chyby. Ekonometrické přístupy modelování jsou nejdříve teoreticky popsány. Dále jsou vybrány vhodné konkrétní modely pro odhad a ty jsou následně aplikovány na reálná data vybraných makroekonomických časových řad. Výsledky jsou interpretovány a aplikované modely srovnány co do kvality ekonometrické analýzy a predikce.
Klíčová slova: analýza funkcí odezvy; model korekce chyby; kointegrace; GARCH; ARCH; volatilita; VAR; inflace; Grangerova kauzalita
Název práce: Models of inflation and its volatility in CZ
Autor(ka) práce: Bisová, Sára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Pelikán, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper focuses on analysing and modelling inflation and its dynamics in Czech Republic applying a special kind of econometric models. Firstly economic theory of inflation is mentioned - fundamental terms, measuring methods of inflation, the way Czech national bank is monitoring the inflation and obviously a short summary of historical evolution of inflation in Czech economy. In the second part of this paper two econometric concepts of modelling time series are introduced - vector autoregression models (VAR models) and volatility models, concretely ARCH and GARCH models. In connection with the VAR models, Granger causality, impulse response functions, cointegration and error correction models are described. The empirical part includes application of selected models on real time series of chosen macroeconomic indicators. The estimation outputs are interpreted and forecasts are implemented. The quality of chosen econometric models for modelling inflation in Czech Republic is discussed.
Klíčová slova: error correction model; volatility; Granger causality; cointegration; GARCH; ARCH; inflation; VAR; impulse response functions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2010
Datum podání práce: 1. 5. 2011
Datum obhajoby: 1. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29798/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: