Konvergence nových členských zemí EU

Název práce: Konvergence nových členských zemí EU
Autor(ka) práce: Nevoralová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na nové členské země Evropské unie a jejich konvergenční procesy. Konkrétně se věnuje pěti středoevropským zemím, České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku, které vstoupily do Evropské unie 1. 5. 2004. První kapitola se zabývá zeměmi v době jejich přípravy na členství v Evropské unii, věnuje se plnění Kodaňských kritérií a tehdejšímu ekonomickému vývoji. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj středoevropských zemí v Evropské unii. Nejprve je charakterizován vývoj nových členských zemí v prvních letech členství, následně během ekonomické krize a nastupujícího oživení. Třetí kapitola je věnována samotným procesům reálné a nominální konvergence ve středoevropských zemích. Kromě sledování jednotlivých etap konvergence v čase je dokumentován průběh konvergence výpočtem beta konvergence v Evropské unii. V závěru práce je nastíněn vztah mezi stupněm nominální a reálné konvergence v daných zemích.
Klíčová slova: rozšíření Evropské unie; reálná konvergence; nové členské země; nominální konvergence
Název práce: Convergence of new member states of the EU
Autor(ka) práce: Nevoralová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis concentrates on the new member states of the European Union and their convergent processes. It is particularly focused on five Central European countries -- the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia, which became the members of the European Union on 1st May 2004. The first chapter deals with the countries during their preparation process for the membership in the EU, the meeting the Copenhagen Criteria and their economic development. The second chapter is focused on the development of Central European countries in the EU. There is featured the development in the first years of their membership and during the economic crisis and the recovery. The third chapter concentrates on the processes of the real and nominal convergence in the Central Europe. Besides monitoring various stages of convergence over time there is documented the course of the convergence by the calculation of beta convergence in the European Union. At the end of the thesis there is outlined the relationship between the degree of nominal and real convergence in the concerned countries.
Klíčová slova: nominal convergence ; real convergence; Enlargement of the European Union; new member states

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2010
Datum podání práce: 20. 5. 2011
Datum obhajoby: 14. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27907/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: