Návrh marketingové strategie pro Dům dětí a mládeže Praha 10

Název práce: Návrh marketingové strategie pro Dům dětí a mládeže Praha 10
Autor(ka) práce: Smolková, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Semianiaka, Andrei
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na zmapování makretingových aktivit a strategie neziskové organizace. Hlavním cílem je analýza současné marketingové strategie Domu dětí a mládeže Praha 10 - Domu UM a na základě zjištěných skutečností návrh jejích doporučení. Vytvoření strategie je neméně důležité a potřebné tak jako u organizace ziskové, proto marketing nachází uplatnění i v této sociální oblasti. V teoretické části je vysvětlena základní podstata pojmu marketing a jeho historickký vývoj, charakterizován pojem nezisková organizace a vyznačen termín služba a její marketing. Podrobněji se zabývá plánovacím procesem, kde je hlavním bodem i typologie obecných marketingových strategií a výčet strategií specifických pro neziskový sektor. V praktické části je představen Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM a jeho činnost. Za pomoci teoretických znalostí je provedena situační analýza a na základě jejích výsledků práce navrhuje doporučení pro stávající strategii Domu UM.
Klíčová slova: marketingová strategie; online komunikace; nezisková organizace
Název práce: Draft of Marketing Strategies for House for Children and Adolescents Prague 10
Autor(ka) práce: Smolková, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Semianiaka, Andrei
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on charting of marketing activities and strategy of non-profit making organization. The main objective is to analyze the current marketing strategy for House for Children and Adolescence Prague 10 and identification of a draft recommendation. The theoretical part explains main terms such as marketing and its history, non-profit making organization, service adn marketing of services. Addresses in detail the thesis solves planning process and typology of basic marketing strategies and specific strategies for nonprofit sector. In the practical part there is introduce the House for Children and Adolescence Prague 10 and it's activities. With the help of theoretical knowledge is made situation analysis and suggest improvements of current marketing strategy.
Klíčová slova: marketing strategy; non-profit making organization ; online communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2010
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 13. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27065/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: