Strategická analýza firmy ZAK Praha

Název práce: Strategická analýza firmy ZAK Praha
Autor(ka) práce: Zoubková, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Středová, Ivana
Oponenti práce: Vainerová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je provedení strategické analýzy živnostenského podnikání fyzické osoby. Aplikací teoretického aparátu se odhalují příležitosti a hrozby vyplývající pro analyzovanou firmu z jejího okolí a také silné a slabé stránky firmy samotné. Syntéza nejvýznamnějších poznatků formou SWOT analýzy je pak východiskem pro strategická doporučení firmě.
Klíčová slova: SWOT analýza; interní analýza; Porterův model pěti sil; PEST analýza; strategická analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 5. 2007
Datum podání práce: 13. 5. 2007
Datum obhajoby: 13. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5487/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: