Značka jako nehmotné aktivum firmy

Název práce: Značka jako nehmotné aktivum firmy
Autor(ka) práce: Kucírková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Maňáková , Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá značkou jako nehmotným aktivem firmy, je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje členění nehmotnému majetku a používání ochranné známky. Dále jsou zde uvedeny teoretické aspekty brand managementu a možné metody ocenění značky jako nehmotného aktiva firmy. Praktická část diplomové práce představuje vybranou společnost, kde byl proveden výzkum značky a analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Po dokončení finanční analýzy následuje hodnocení marketingového komunikačního mixu a jednotlivých prvků značky. Druhá polovina praktické části se věnuje alternativnímu ocenění značky pomocí adekvátních metod a návrhu zápisu značky do Rejstříku ochranných známek.
Klíčová slova: ochranná známka; ocenění značky; nehmotný majetek; značka
Název práce: Trademark as an Intangible Asset of a Firm
Autor(ka) práce: Kucírková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Maňáková , Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with a trademark as an intangible property of the company and it is divided into two parts. The theoretical part attends to an intangible property classification and a usage of a trademark. Further there are presented theoretical aspects of brand management and possible methods of trademark evaluation as an intangible property of the company. The practical part introduces the selected company where a brand research and an analysis of an internal and external environment of a company were conducted. After finishing a financial analysis follows an evaluation of a marketing communication mix and particular brand elements. The second half of the practical part focuses on the alternative trademark evaluation with adequate methods and a proposal of the trademark inscription to the Register of trademarks.
Klíčová slova: an intangible property; a brand evaluation; a trademark; a brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 12. 2009
Datum podání práce: 15. 4. 2011
Datum obhajoby: 7. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23980/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: