Přímé zahraniční investice v Česku a vliv na regionální rozvoj: příklad francouzské investice Decathlon

Název práce: Přímé zahraniční investice v Česku a vliv na regionální rozvoj: příklad francouzské investice Decathlon
Autor(ka) práce: Bucher, Sabine
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Květoň, Viktor
Oponenti práce: Kačerová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Přímé zahraniční investice (dále "PZI") hrají ve světové ekonomice významnou roli a jsou často zmiňovány v literatuře v souvislosti s jejich dopady na hostitelskou zemi. Ve své práci se snažím konkretizovat tyto dopady i se zaměřením na regionální rozložení těchto zahraničních investic. V úvodu jsou obecně charakterizovány PZI, jejich faktory a jejich dopady na hostitelskou zemi. Dále byly vybrány přímé francouzské investice jako čtvrtou nejdůležitější zahraniční investicí v České republice. Následuje jejich rozdělení podle krajů v ČR a je zdůvodněna jejich přítomnost v daném kraji. Na základě výsledků analýzy vývoje migrace v okrese Liberec hodnotím vliv ekonomické situaci Liberce na migraci. V závěru je popsán proces investování francouzské investice Decathlon v Liberci.
Klíčová slova: Faktory lokalizace; Investiční pobídky; Přímé zahraniční investice; Zahraniční migrace
Název práce: Přímé zahraniční investice v Česku a vliv na regionální rozvoj: příklad francouzské investice Decathlon
Autor(ka) práce: Bucher, Sabine
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Květoň, Viktor
Oponenti práce: Kačerová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Foreign direct investment ("FDI") plays an important role in the global economy and it is mostly mentioned in literature in terms of its impacts on the host country and its regions. In my bachelor thesis, I try to specify these impacts focusing on the regional distribution of FDI in the Czech republic. In the introduction, there is generally characterized FDI, its factors and impacts on the host country. Then I've chosen the French direct investment as the fourth most important foreign investment in the Czech Republic. Based on the regional analysis of the distribution of the French investment, I evaluate factors and reasons of the French investment into the regions of the Czech Republic. Based on the results of the analysis of migration in Liberec, I describe the impact of the economic situation of Liberec on migration. In the last part, I show the investment process of the chosen French investment Decathlon.
Klíčová slova: International migration; Location factors; Investment incentives; Foreign direct investment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2011
Datum podání práce: 16. 5. 2011
Datum obhajoby: 20. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30383/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: