Klíčové ukazatele výkonnosti jako nástroj pro dosahování podnikových cílů

Název práce: Klíčové ukazatele výkonnosti jako nástroj pro dosahování podnikových cílů
Autor(ka) práce: Nováková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Wagner, Jaroslav
Oponenti práce: Lungová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá měřením a řízením výkonnosti podniku pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti. V teoretické části jsou stručně popsány základní kroky zavádění a tvorby klíčových ukazatelů výkonnosti. Dále jsou uvedeny základní principy systému Balanced Scorecard, což je v současné době nejznámější a nejpropracovanější měřící a řídící manažerský systém, který je založen na těchto ukazatelích. V praktické části práce je popsán systém měření a řízení výkonnosti v konkrétním podniku. A následně je provedena komparace tohoto systému se systémem Balanced Scorecard. V závěrečné fázi praktické části práce je provedena analýza současného stavu systému ve zvoleném podniku a jsou uvedeny náměty, které by mohly stávající systém zlepšit.
Klíčová slova: klíčové ukazatele výkonnosti; Balanced Scorecard; měření výkonnosti
Název práce: Klíčové ukazatele výkonnosti jako nástroj pro dosahování podnikových cílů
Autor(ka) práce: Nováková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Wagner, Jaroslav
Oponenti práce: Lungová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the performance measurement and control of company by the Key Performance Indicators. The theoretical part briefly describes implementing and creation of the Key Performance Indicators. In this part, there are also mentioned fundamental principles of the Balanced Scorecard. The Balanced Scorecard is the best-known and the most elaborate management measuring and control system at the present time, which is based on the Key Performance Indicators. The practical part describes measuring and control system in the concrete company. In consequence, this system is compared with the Balanced Scorecard. In the final period of the practical part, there is an analysis of the contemporary system in the elected company and there are mentioned some proposals for the improvement of the measuring and control system in this company.
Klíčová slova: Key Performance Indicators; performance measurement; Balanced Scorecard

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2011
Datum podání práce: 10. 6. 2011
Datum obhajoby: 27. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30829/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: