Srovnani reseni upadku firmy v Cesku a v Polsku

Název práce: Srovnani reseni upadku firmy v Cesku a v Polsku
Autor(ka) práce: Halama, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce má za cíl srovnat řešení úpadku firmy v České republice a v Polsku. Obsahem práce jsou popsané insolvenční řízení obou států a jejich následné srovnání na základě mezinárodních statistik. Přínosem této práce je odlišný pohled na insolvenční prostředí v Čechách pomocí srovnání s Polskem. Srovnávacími kritérií jsou hlavní ukazatele pro hodnocení efektivity insolvenčního řízení v obou zemích. Hodnoty ukazatelů délky insolvenčního řízení, nákladů na řízení a výnosnosti jsou zdůvodněny nejdůležitějšími příčinami pro tyto hodnoty.
Klíčová slova: insolvenční řízení; Insolvenční zákon; konkurz; likvidace; reorganizace; úpadek
Název práce: Comparison of corporate bankruptcy solutions
Autor(ka) práce: Halama, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to compare solutions of corporate bankruptcy in the Czech republic and Poland. The content of this thesis are described insolvency proceedings in both countries and their following comparison based on international statistics. A benefit of this thesis is a different view on insolvency environment by help of comparison with Poland. The comparison criterions are the main indicators for evaluation of effectiveness of insolvency proceedings in both countries. The reasons for values of the criterions of time, cost and recovery rate of insolvency proceedings are stated with most imported causes for those values.
Klíčová slova: liquidation; reorganization; audition; bankruptcy; insolvency proceedings; Insolvency law

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 29. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30750/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: