Marketingový význam body image: Komparace vnímání body image v americkém a čínském kulturním prostředí na vybraném segmentu

Název práce: Marketingový význam body image: Komparace vnímání body image v americkém a čínském kulturním prostředí na vybraném segmentu
Autor(ka) práce: Skokanová, Dagmar
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Boučková, Jana
Oponenti práce: Souček, Zdeněk; Tomek, Gustav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce je zaměřena na zkoumání diferencí vnímání body image ve spotřebním marketingu ve dvou relativně odlišných kulturních prostředích - USA a Číně - na vybraném vzorku respondentů (univerzitní studenti), jejich základní odlišnosti ve vnímání ideálního image těla, rozdíly v postoji ke zdobení a úpravě těla. Pomocí obsahové analýzy zvoleného tištěného média zkoumá odlišnosti ve vyobrazování ženských a mužských těl v reklamě v obou zkoumaných zemí, včetně analýzy produktových kategorií.
Klíčová slova: body image; reklama; spotřební chování
Název práce: Importance of Body Image Marketing: Comparison of Body Image Perception in American and Chinese cultural environment on selected segment
Autor(ka) práce: Skokanová, Dagmar
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Boučková, Jana
Oponenti práce: Souček, Zdeněk; Tomek, Gustav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This dissertation is focused on exploring differences of perception of body image in consumer marketing in two relatively diverse cultural backgrounds - the United States and China - on a sample of respondents (university students), their fundamental differences in perceptions of ideal body image, differences in attitude to decorate, and modify body. Using content analysis of selected print media portrayed examines differences in female and male bodies in advertising in both countries examined, including analysis of product categories.
Klíčová slova: body image; consumer behavior; advertisement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2007
Datum podání práce: 20. 12. 2010
Datum obhajoby: 26. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29621/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: