IT Controlling

Název práce: IT Controlling
Autor(ka) práce: Školník, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce navazuje na aktuální trend, kdy řízení podnikové informatiky přebírá a ve svých specifických podmínkách aplikuje různé manažerské nástroje, metody a metodiky z praxe řízení podniků. Jako příklad tohoto trendu můžeme uvést následující oblasti: Corporate Governance, odvozeně IT Governance. Corporate Performance Measurement (CPM), odvozeně IT Performance Measurement (IT PM) nebo Balanced Scorecard (BSC) a odvozeně IT Balanced Scorecard (IT BSC). Všem těmto oblastem je věnována pozornost i v česky psané literatuře. Opačná situace je v oblasti IT controllingu. Cílem této diplomové práce je ověřit aplikovatelnost Eschebachovy koncepce controllingu ve specifických podmínkách podnikové informatiky a vymezit oblasti úloh a přínosy, které controllingový přístup může poskytnout aktuálním koncepcím řízení podnikové informatiky. Tohoto cíle je dosahováno především rešerší odborné literatury, průzkumů, případových studií, článků a jiných elektronických a tištěných zdrojů, kdy jsou metodou dedukce a syntézy doplňována obecně platná fakta o controllingu ve specifických podmínkách řízení podnikové informatiky. Diplomová práce je logicky rozdělena do tří částí: V úvodu práce jsou popsány teoretické předpoklady pro správné zvládnutí této problematiky. Jedná se především o vymezení úlohy controllingu v aktuálních koncepcích řízení podnikové informatiky. Přínosy práce v této části lze spatřovat ve vymezení systémových vlastností podnikové informatiky a konfrontaci konstruktivistického a systémově evolučního systému řízení s aktuálními koncepcemi řízení podnikové informatiky. Výstupem této části je ověření a identifikace oblastí uplatnění controllingového přístupu v řízení podnikové informatiky. V druhé části se autor věnuje samotnému přizpůsobení controllingového přístupu v podmínkách podnikové informatiky. Přínosy této části práce lze spatřovat v aplikaci obecně přijímaných faktů o controllingu ve specifických podmínkách podnikové informatiky, na základě kterých jsou formulovány hlavní funkce IT controllingu, institucionalizace IT controllingu a vymezení role IT controllera v organizační struktuře podniku. Poslední část práce je věnována konkrétním oblastem IT controllingu, jejich úlohám a řešením. Ty jsou rozděleny dvou kategorií a to na výkonnostně orientovaný IT controlling a nákladově orientovaný IT controlling. Hlavní přínosy této části lze spatřovat ve vymezení úlohy IT controllingu v konceptu IT PM a popisu úloh, které vedou k zajištění transparentnosti nákladů v IS/ICT. Tato práce se snaží pojmout téma IT controllingu komplexně. Jejím výsledkem je autorova koncepce IT controllingu založená na Eschenbachově koncepci controllingu.
Klíčová slova: IT controlling; výkonnost podnikové informatiky; transparentnost nákládů IS/ICT
Název práce: IT Controlling
Autor(ka) práce: Školník, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In last decades, we are viewers of the trend, when business informatics adopts and implements general managerial methodology, methods and tools. These are modified in the specific condition of business informatics. We can demonstrate this trend on the follow examples: Corporate Governance, derived IT Governance. Corporate Performance Measurement (CPM), derived IT Performance Measurement (IT PM) or Balanced Scorecard (BSC), derived IT Balanced Scorecard (IT BSC). There is enough scope for all this domains in the Czech written literature. But there is no scope for IT controlling. The main goal of this thesis is verify the Eschenbach concept of controlling can be adopted by business informatics in its specific condition. This diploma thesis also handles about problems and benefits caused by implementation this concept of controlling in business informatics. The main goal is reached by exploration literature, researches, case studies, articles and other paper or electronic essays, when the methods of deduction and synthesis are used for customizing general facts about controlling for IT Governance and IT Management Thesis is divided in three parts: At the beginning of this diploma thesis, there are introduced right assumptions for correct understanding of IT controlling. The benefits of this part we can see in the defining of system attributes of business informatics and comparison IT Management and IT Governance with two theoretical approaches to management control system. By this comparison is verified the possibility to adopt controlling in business informatics. In the second part of this diploma thesis, there is description of author concept IT controlling based on Eschenbach. There is description of main IT controlling function, institutionalization of IT controlling and the role of IT controller in organizational structure. The rest of this thesis is devoted to the concrete IT controlling functions, problems and solving of theirs. These are divides in two categories. The firs one is focused on performance oriented IT controlling. The second one is focused on IT costs oriented IT controlling. This thesis handles about IT controlling complexly. The result of this diploma thesis is author concept of IT controlling based on Eschenbach concept of controlling.
Klíčová slova: IT Performance Measurement; IT controlling; IT costs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2010
Datum podání práce: 31. 8. 2011
Datum obhajoby: 23. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28664/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: