Webová analytika v malých a středních firmách

Název práce: Webová analytika v malých a středních firmách
Autor(ka) práce: Jašek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Rauch, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá využitím webové analytiky a dalších metod poznávání zákazníků, které mohou pomoci i malým a středním podnikům jako významné nástroje pro podporu rozhodování, a díky tomu dosáhnout lepších obchodních výsledků v oblasti elektronického obchodování. Hlavním cílem práce je navrhnout a ověřit možnosti využití pokročilých metod webové analytiky v zákaznicky orientované malé firmě. V teoretické části je provedena rešerše současného stavu řešení tématu webové analytiky, jsou popsány podmínky malých a středních podniků, je provedena analýza trhu řešení vhodných pro určený segment firem a je diskutována aplikovatelnost různých metod a nástrojů webové analytiky v závislosti na modelu zralosti firmy. V praktické části práce jsou sepsána konkrétní doporučení pro firmu Baushop s.r.o. získaná z pilotního projektu. Tento projekt zahrnuje vstupní business analýzu a užití analytických nástrojů zaměřených k optimalizaci marketingových kampaní a vztahům se zákazníky. Jsou popsány konkrétní práce s daty, diskutovány způsoby analyzování a uvedeny podklady pro tvorbu doporučení ke změně internetových stránek a marketingových kampaní společnosti.
Klíčová slova: webová analytika; elektronické obchodování; malé a střední podniky; Google Analytics; optimalizace obchodní výkonnosti webu
Název práce: Web Analytics for Small and Medium Businesses
Autor(ka) práce: Jašek, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Rauch, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This topic of this work is web analytics and customer knowledge methods that help small and medium sized businesses for decision support and are intended to yield higher e-commerce results. The main purpose of this thesis is to design and verify possible uses of advanced web analytics methods in a customer-oriented small business. The theoretical part conducts research into the current state of the web analytics industry. The conditions of small and medium enterprises are described and suitable web analytics tools are compared. Several web analytics maturity models are discussed. The practical part of the thesis states specific recommendations obtained from the pilot project for the company Baushop s.r.o. The project consists of a business analysis and use of analytics tools for optimizing internet campaigns and improving customer service. Specific data analysis methods are discussed and all supportive data are provided.
Klíčová slova: e-commerce; small and medium sized enterprises; Google Analytics; web analytics; conversion rate optimization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2010
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 24. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24941/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: