Operační výzkum na středních školách

Název práce: Operační výzkum na středních školách
Autor(ka) práce: Mančíková, Táňa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šindelářová, Irena
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Operační výzkum je soubor různých disciplín, které pomocí aplikace matematických metod hledají optimální řešení složitých problémů. Jednotlivé disciplíny, základy z nich, popř. celý obor se běžně vyučuje na vysokých školách v České republice. Ze sekundárního vzdělávání bylo toto učivo vyřazeno před dvaceti lety. Tato práce se zabývá tím, z jakých důvodů by bylo vhodné a jak by bylo možné témata operačního výzkumu opět středoškolským studentům přiblížit. Zabývá se teoretickým pozadím i ryze praktickými otázkami. Pro tyto účely byly také zařazeny části s návrhy didaktiky a metodiky vyučování tohoto předmětu. Výsledkem je ucelený pohled na možnost znovuzavedení disciplín operačního výzkumu do středních škol a do povědomí jejich studentů.
Klíčová slova: metodika; didaktika; operační výzkum; systém středního vzdělávání
Název práce: Operational Research at Secondary Schools
Autor(ka) práce: Mančíková, Táňa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šindelářová, Irena
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Operational research is a complex of different disciplines which, due to the appliance of mathematical methods, seek for optimal solutions of complicated problems. The basics of particular disciplines or the whole subject are commonly being taught at universities in the Czech republic. The operational research curriculum was omitted from secondary education twenty years ago. This thesis deals with topics such as why and how the subject of operational research could once again be presented to secondary school students. This thesis discusses theoretical background as well as purely practical questions. That is why this thesis includes the parts of didactics and methodology of the subject. The result offers a complex perspective of a possible reimplementation of the operational research subject to secondary schools and to their students' awareness.
Klíčová slova: methodology; operational research; didactics; secondary education system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2011
Datum podání práce: 15. 8. 2011
Datum obhajoby: 6. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32551/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: