Smyslový a emoční marketing

Název práce: Smyslový a emoční marketing
Autor(ka) práce: Mendlíková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Kupec, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce "Smyslový a emoční marketing" pojednává o zapojení smyslových podnětů a snaží se objasnit jejich význam v rámci komerční komunikace. Přibližuje tuto problematiku, jež se snaží vytvořit teoretický rámec. Důraz je kladen na využívání smyslových podnětů jednak v rámci komunikace jednotlivých produktů či služeb, ale také multisenzorického zapojení v rámci komunikace značky jako takové. Po vymezení základních pojmů marketingu a brand managementu v teoretické části, se práce již zaměřuje na spotřebitele a jeho chování v nákupním prostředí. Přináší také pohled na multisenzorickou komunikaci jako na příležitost, pomocí níž mohou firmy získat konkurenční výhodu na trhu. Na základě praktických příkladů dokládá účinnost zapojení více smyslových podnětů směrem ke spotřebitelům. Závěrečný text je věnován dotazníkovému šetření, jež bylo v rámci této práce provedeno, a přináší výsledky odkrývající důležitost jednotlivých faktorů se zaměřením na výběr kávy a kaváren.
Klíčová slova: smyslový marketing; emoční marketing; senzorický branding; multisenzorická komunikace
Název práce: Sensory and emotional marketing
Autor(ka) práce: Mendlíková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Kupec, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis "Sensory and emotional marketing" deals with engagement of sensory stimulations and try to clarify their meaning in commercial communication. It approaches this issue for which struggles to create a theoretical background. Emphasis is placed on the use of sensory stimuli, both within the various communication products or services, but also multiple-sensory involvement in the brand communication. After defining the basic concepts of marketing and brand management, the work is fully focused on the consumer and his behavior in the shopping environment. It also brings to the multiple-sensory communication as an opportunity, through which companies can gain a competitive advantage in the market. On the basis of practical examples there is demonstrated the effectiveness of the involvement of multiple sensory stimuli toward consumers. The final text is devoted an investigation, that was as part of this work done, and produces results revealing the importance of individual factors, focusing on selection of coffee and cafes.
Klíčová slova: sensory branding; multisensory communication; emocional marketing; sensory marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2010
Datum podání práce: 13. 5. 2011
Datum obhajoby: 8. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29188/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: