Development of the Catastrophe Bonds and their correlation with other financial instruments

Název práce: Development of the Catastrophe Bonds and their correlation with other financial instruments
Autor(ka) práce: Čavojec, Ján
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Varvařovský, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis discusses the niche of reinsurance business -- catastrophe bonds. It provides a brief description of reinsurance in general, insurance-linked securities and catastrophe bonds. The goal of this thesis is to describe the development of cat bond market and the influence of economic and natural shocks on it. In order to analyze the effect, quarter issuance data are used together with Swiss Re Cat Bonds return indexes. In addition, several other variables (i.e. Munich Re and Swiss Re stock prices) and indexes are used. The most important indexes are Merrill Lynch high yield bonds and structured products. The shocks' influence is examined by analyzing the correlation between cat bonds yields and other financial instruments. The conclusion of the thesis is that during economic boom cat bonds are correlated with other instruments. In times of recession cat bonds' yields prove to be negatively or not correlated with other negatively affected instrument.
Klíčová slova: reinsurance; catastrophe bonds; insurance-linked securities
Název práce: Development of the Catastrophe Bonds and their correlation with other financial instruments
Autor(ka) práce: Čavojec, Ján
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Varvařovský, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce rozebírá úzkou část zajištění -- katastrofické dluhopisy. Poskytuje stručný popis zajištění, sekuritizace pojistných rizik a katastrofických dluhopisů. Cílem této práce je popsat vývoj na trhu katastrofických dluhopisů a vliv ekonomických a přírodních šoků na ně. Pro analýzu účinků jsou použity čtvrtletní údaje o vydávaných katastrofických dluhopisech a indexy výnosnosti těchto dluhopisů. Zároveň je použito několik dalších proměnných například ceny akcií zajišťoven a indexy. Mezi nejvýznamnější indexy patří Merrill Lynch indexy dluhopisů a strukturovaných produkty. Vliv šoků je zkoumán na základě korelace mezi výnosností katastrofických dluhopisů a dalšími finančními nástroji. Závěr práce je, že katastrofické dluhopisy jsou korelovány s jinými nástroji v době hospodářského růstu. V dobách recese, výnosy dluhopisů jsou negativně korelovány nebo nejsou v přímém vztahu s ostatními nástroji, které jsou krizí negativně ovlivněny.
Klíčová slova: sekuritizace pojištných rizik; zajištění; katastrofické dluhopisy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2009
Datum podání práce: 15. 8. 2011
Datum obhajoby: 12. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21481/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: