Fundamentální analýza akcie Komerční banky a.s

Název práce: Fundamentální analýza akcie Komerční banky a.s
Autor(ka) práce: Marek, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Tuček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce ve své první kapitole shrnuje teoretické poznatky v oblasti fundamentální analýzy. Dále se zabývá specifičností ohodnocení akcie bankovního titulu. Jednotlivé fáze fundamentální analýzy jsou poté prakticky aplikované na akciový titul Komerční banky listované na Pražské burze cenných papírů. Důraz je kladen zejména na komplexní ohodnocení akcie z hlediska globálních a odvětvových vlivů. Jsou uvedena porovnání jednotlivých ukazatelů se srovnatelnými bankami na českém trhu a oceněna značka Komerční banky. V poslední kapitole je na konkrétních datech vypočítána tzv. správná cena akcie a porovnána s aktuální cenou na trhu.
Klíčová slova: akcie; fundamentální; analýza
Název práce: Fundamental analysis of stock Komercni banka, a.s
Autor(ka) práce: Marek, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Tuček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This final thesis in the first chapter summarizes theoretical knowledge in connection with Fundamental analysis. Furthermore, it deals with proper valuation of bank stock title. Each phase of Fundamental analysis is than analyzed on practical example of stock Komercni banka listed on Prague stock exchange. Focus is on complex analysis of global and sector factors. There are mentioned comparisons of key indicators with other comparable bank in the economy also the value of the brand Komercni banka is calculated. In the last chapter are concrete data used for calculation of so called right price of the stock and results are compared to actual price at the stock market.
Klíčová slova: stock; analysis; Fundamental

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2011
Datum podání práce: 1. 9. 2011
Datum obhajoby: 14. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32231/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: