Uvedení nového výrobku na trh

Název práce: Uvedení nového výrobku na trh
Autor(ka) práce: Hrdličková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Titlbachová, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Pod značkou BeBe Brumík, která je ve své kategorii na trhu silná a rostoucí značka, je v roce 2011 je na trh uváděna novinka BeBe Brumík Snídaně zaměřená svým positioningem na novou příležitost. Cílem mé práce je ověřit nastavení a vnímání positioningu novinky BeBe Brumík Snídaně po několika měsících po uvedení na trh a dát doporučení pro podporu a utváření positioningu pro tento produkt do budoucna. V teoretické části se věnuji strategickému a taktickému řízení značky a použitým marketingovým výzkumům. V praktické části se věnuji kontextu v jakém je novinka uváděna, tedy kategorii, spotřebiteli a značce. Představuji novinku, její positioning a marketingový mix. A vlastním kvalitativním výzkumem ověřuji vnímání positioningu a nastavení marketingového mixu, z čehož i vyplývají má doporučení pro další marketingovou podporu v roce 2012.
Klíčová slova: Uvedení produktu na trh; Positioning; Komunikace
Název práce: Launching a new product on the market
Autor(ka) práce: Hrdličková, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Titlbachová, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Under BeBe Brumík, which is in its category a strong growing brand, an innovation BeBe Brumík Breakfast focusing with its positioning on new consumption occasion was launched in 2011. The target of my work is to verify setting and perception of BeBe Brumík Breakfast's positioning after few months after launch and to give recommendations for product support and positioning in the future. The theoretical part is devoted to strategic and tactical brand management and applied marketing research. The practical part is devoted to the context in which the innovation was launched i.e. category, consumer and brand. I introduce the new product, its positioning and marketing mix. And in my own qualitative research I verify perception of positioning and setting of the marketing mix, which is also followed by my recommendations for further marketing support in 2012.
Klíčová slova: Positioning; Communication; Product launch

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 4. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2011
Datum obhajoby: 8. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31656/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: