Bankovní systém v Československu během Velké hospodářské krize

Název práce: Banking system in the Czechoslovakia during the Great Depression
Autor(ka) práce: Švábová, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jakubec, Ivan
Oponenti práce: Szobi, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the develoment of banking system in the Czechoslovakia during Great Depression between years 1929 - 1933/34. For outlining the context, it is important to briefly focus on the characteristics of the great Depression, its course inthe Czechoslovakia and its impact on paticular sectors in the Economy. the main part od the thesis is focused on the National Bank in Czechoslovakia, its monetary policy and its behaviour during the Depression, and also on the impact of Depression on commercial banks.
Klíčová slova: currency; commercial banking; National Banka in Czechoslovakia; Great Depression
Název práce: Bankovní systém v Československu během Velké hospodářské krize
Autor(ka) práce: Švábová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jakubec, Ivan
Oponenti práce: Szobi, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o vývoji bankovnictví v Československu během hospodářské krize v letech 1929 až 1933/34. Pro nastínění kontextu je zde věnována pozornost stručné charakteristice velké hospodářské krize, jejímu průběhu v Československu a dopadu na jednotlivé sektory ekonomiky. Stěžejní část diplomové práce je zaměřena na Národní banku Československou, její měnovou politiku a hospodaření během krize, a rovněž na vývoj bankovního sektoru včetně dopadů krize na vybrané komerční banky.
Klíčová slova: měna; Národní banka Československá; komerční bankovnictví; hospodářská krize

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2010
Datum podání práce: 31. 12. 2010
Datum obhajoby: 13. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23998/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: