Efektivita likvidace invazních druhů v České republice na příkladu bolševníku velkolepého

Název práce: Efektivita likvidace invazních druhů v České republice na příkladu bolševníku velkolepého
Autor(ka) práce: Linc, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gráf, Václav
Oponenti práce: Petrášek, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je odhadnout, jaké ekonomické škody v České republice způsobuje kvůli znehodnocení životního prostředí invazní druh bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). Metodou nákladů na obnovu bylo zjištěno, že škody ročně dosahují výše zhruba 2,5 milionu korun. To odpovídá sumě, kterou stát v současné době na likvidaci bolševníku velkolepého vynakládá. Model celkové likvidace následně ukázal, že náklady na kompletní vymýcení rostliny z území ČR, by se měly rovnat částce odhadem 170 milionů korun ročně po dobu pěti let. V současnosti by sice byl takový projekt ekonomicky nevýhodný, odkládání komplexnějšího zásahu ale způsobuje téměř exponenciální růst nákladů takového opatření v budoucnosti.
Klíčová slova: celková likvidace; ekonomické škody; Česká republika; bolševník velkolepý
Název práce: Economic efficiency of invasive species eradication in Czech republic shown on example of Giant Hogweed
Autor(ka) práce: Linc, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gráf, Václav
Oponenti práce: Petrášek, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to estimate the damage to environment caused by invasive plant Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) in Czech Republic. Using the Replacement costs method I found that the damages reach about 2.5 millions CZK each year. That equals amount of money annualy spent on eradication of Giant Hogweed by government. Model of elimination of the plant in CR subsequently revealed that the costs of its total eradication equals about 170 millions CZK a year in a five year project. Such project would be uneconomical at present, but postponing the solution causes nearly exponential increase of its future costs.
Klíčová slova: Czech republic; Giant Hogweed; total eradication; economic damages

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 1. 2012
Datum obhajoby: 14. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34209/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: