Zaměstnanecké výhody

Název práce: Zaměstnanecké výhody
Autor(ka) práce: Rybářová, Vendula
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šikýř, Martin
Oponenti práce: Stříteský, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je představit systém zaměstnaneckých výhod ve společnosti Veolia Transport Teplice s.r.o., zjistit jaké zaměstnanecké výhody jsou upřednostňovány zaměstnanci a zda mají podstatný vliv na jejich spokojenost. Neméně významným zjištěním bude i to, jestli jsou zaměstnanci společnosti o současné nabídce zaměstnaneckých výhod dostatečně a dobře informováni. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje základní pojmy související se zaměstnaneckými výhodami, uvádí základní charakteristiky, možná rozdělení a výhody a nevýhody poskytování zaměstnaneckých výhod. Praktická část analyzuje systém zaměstnaneckých výhod ve společnosti Veolia Transport Teplice s.r.o. Pro zjištění údajů týkajících se informovanosti zaměstnanců o nabízených zaměstnaneckých výhodách a jejich spokojenosti s nabízenými zaměstnaneckými výhodami je využita metoda dotazníkového šetření.
Klíčová slova: odměňování zaměstnanců; zaměstnanecké výhody; řízení lidských zdrojů
Název práce: Employee benefits
Autor(ka) práce: Rybářová, Vendula
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šikýř, Martin
Oponenti práce: Stříteský, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of Bachelor' s Thesis is to introduce the system of employee benefits in Veolia Transport Teplice s.r.o., to determine what employee benefits are preferred (by employees), and whether they have a significant impact on their satisfaction. Another important finding is whether the employees are enough well-informed about the company's current offer employee benefits. The Bachelor's Thesis is divided into two parts. The theoretical part defines basic terms related to employee benefits, present basic characteristics, distribution and possible advantages and disadvantages of providing employee benefits. The practical part deals with the performance of Veolia Transport Teplice s.r.o. and its file of provided employee benefits. To find the data relating to employees' awareness of employee benefits offer and their satisfaction with them the method of survey is used.
Klíčová slova: employee benefits; remuneration of employees; human resources management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2011
Datum podání práce: 9. 5. 2012
Datum obhajoby: 30. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34038/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: