Marketing filmů - rozdíly v propagaci mainstreamových a arthousových snímků v USA a v Evropě

Název práce: Marketing filmů - rozdíly v propagaci mainstreamových a arthousových snímků v USA a v Evropě
Autor(ka) práce: Kozak, Ivanna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mikeš, Jiří
Oponenti práce: Postler, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Filmový marketing dnes s každým dnem nabývá nových rysů díky dynamickému rozvoji. Tato práce se věnuje dvěma kategoriím filmů - artovým a mainstreamovým filmům na evropském a americkém trhu. Film sám o sobě je velmi komplexním a jedinečným produktem a kvůli tomu vyžaduje i specifický způsob distribuce a komunikace. Tato práce řeší rozdíly v marketingu a propagaci artových a mainstreamových filmů. Cílem je prozkoumat dnešní možnosti a způsoby marketingové komunikace artových a mainstreamových filmů a rozdíly v jejich chápaní diváky. Teoretická část je věnována vysvětlení odlišností v diváckých očekáváních a různých marketingových strategiích obou filmových kategorií. V praktické části je provedená analýza kvalitativního výzkumu uskutečněného pro účely této práce. Výzkum byl založen na rozhovorech a dotazníkovém šetření. Závěr vzešlý z výsledků výzkumu je aplikován na hypotézy stanovené v úvodu této práce a řeší výhody a nevýhody různých marketingových nástrojů používaných oběma kategoriemi filmů, a předpokládaný budoucí vývoj.
Klíčová slova: art; distribuce; promítání; Film; marketing; kino
Název práce: Marketing of art and mainstream films and differences in their perception and promotion in Europe and USA
Autor(ka) práce: Kozak, Ivanna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mikeš, Jiří
Oponenti práce: Postler, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Film marketing is gaining new features every day and is underlying a dynamic development. This work is devoted to two categories of films - art house and mainstream films in European and American markets. Film is a very complex and unique product and therefore requires specific distribution and communication strategies. This thesis analyses the differences in marketing and promotion between art house and mainstream films. The aim of this paper is to explore contemporary means of marketing art house and mainstream films as well as the differences in the perception of these film categories by the viewers. The theoretical part is devoted to set light upon the differences in expectations of the viewer and the various marketing strategies with regard to these film categories. The practical part is dedicated to the analysis of the qualitative research, which was carried out for the purposes of this thesis. The research is based on personal interviews as well as on a questionnaire survey. The conclusion resulting from this research is applied on the hypotheses stated in the beginning of the thesis and discusses the advantages and disadvantages of different marketing tools used by these two film categories as well as their anticipated future development.
Klíčová slova: art; Film; marketing; exhibition; theater; mainstream; distribution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2011
Datum podání práce: 15. 6. 2012
Datum obhajoby: 30. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32507/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: