Komparace systémů řízení mezinárodních organizací zabývajících se ochranou lidských práv ve vybraných zemích

Název práce: Comparison of the management systems of international organizations dealing with human rights in selected countries
Autor(ka) práce: Ivanova, Nadiia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nový, Jan
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This work focuses on the comparison of the managerial systems of Ukrainian and Czech branches of international human rights organization Amnesty International. In theoretical part it describes types of government of nonprofit organizations, principles of their management, introduces analytic-normative model of the management of organization and external factors that can influence organization. Practical part if focused on the analysis of Amnesty International as a whole, its respective branches, application of the analytic-normative model for those branches, analysis of similarities and differences and identification of the causes of those differences. Results show the influence of organization's external environment on its management.
Klíčová slova: Management of nonprofit organizations; Human rights; Amnesty International
Název práce: Komparace systémů řízení mezinárodních organizací zabývajících se ochranou lidských práv ve vybraných zemích
Autor(ka) práce: Ivanova, Nadiia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nový, Jan
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na komparace systémů řízení Ukrajinské a České poboček mezinárodní organizace Amnesty International, zabývající se ochranou lidských práv. V teoretické části popisuje druhy správy neziskových organizací, principy jejích managementu, uvádí analyticko-normativní model managementu organizací a vnější faktory, kteří mohou ovlivnit organizace. Praktická část je zaměřena na analýzu Amnesty International jako celku, jejích jednotlivých poboček, aplikace analyticko-normativního modelu pro tyto pobočky, analýzou podobností a rozdílů, a vymezení příčin těchto rozdílů. Výsledky ukazují vliv vnějšího prostředí organizaci na její řízení.
Klíčová slova: Lidská práva ; Amnesty International; Management neziskových organizací

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2011
Datum podání práce: 20. 4. 2012
Datum obhajoby: 1. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34599/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: