Vícekriteriální rozhodování při výběru zaměstnanců

Název práce: Vícekriteriální rozhodování při výběru zaměstnanců
Autor(ka) práce: Libichová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fiala, Petr
Oponenti práce: Kořenář, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je výběr jednotlivce či skupiny zaměstnanců pomocí metod vícekriteriálního hodnocení variant. Nejprve nastíníme problematiku personalistiky a zaměříme se konkrétně na získávání, výběr a přijímání zaměstnanců. Následně přejdeme na teorii rozhodování, test nedominovanosti a výpočet Saatyho vah. Podrobně popíšeme metody: ORESTE, WSA, TOPSIS, ELECTRE I, ELECTRE III a Cookovu-Seifordovu metodu týmového expertního výběru. V další části práce výše uvedené poznatky aplikujeme na konkrétní fiktivní příklad, provedeme srovnání metod vícekriteriálního hodnocení variant a vybereme skupinu 10 uchazečů, na kterou použijeme skupinový expertní výběr pro výběr skupiny. V závěru práci shrneme a určíme vítězného uchazeče či vítěznou skupinu.
Klíčová slova: výběr zaměstnance; skupinový výběr; vícekriteriální hodnocení variant
Název práce: Multicriteria decision making in selecting employees
Autor(ka) práce: Libichová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fiala, Petr
Oponenti práce: Kořenář, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the work is the selection of individuals or groups of employees using the methods multicriteria evaluation of alternatives. First outline the issue of human resources and focusing specifically on the acquisition, selection and recruitment of employees. Then we move on the theory of decision making, testing of non-dominated solution and calculation of the Saaty's weights. We will describe in detail the methods: ORESTE, WSA, TOPSIS, ELECTRE I, ELECTRE III and Cook-Seiford method for the selection of the expert team. In other parts of the work of the above findings apply to a particular fictional example, carry out a comparison of the methods for the multicriteria evaluation of the alternatives and choose group of 10 candidates, to which we will use the group expert choice for group selection. At the conclusion we summarize the work and we determine the winning candidate or the winning group.
Klíčová slova: group selection; multicriteria evaluation of alternatives; selection of employees

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2012
Datum podání práce: 10. 5. 2012
Datum obhajoby: 8. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36259/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: