Vstup firmy na zahraniční trh

Název práce: Vstup firmy na zahraniční trh
Autor(ka) práce: Janečková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Drozen, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce bylo analyzovat podmínky vstupu společnosti Holidays Czech Airlines na islandský trh, konkrétně zavedení přímého leteckého spojení z Prahy do Keflavíku. Práce je rozdělena do šesti částí, v nichž postupně věnuji pozornost jak teoretickým předpokladům pro vstup firem na zahraniční trh, tak praktické části. V první kapitole popisuji obecné důvody, které společnost vedou k zahraniční expanzi a související rizika. Dále představuji makroekonomickou analýzu trhu, tzv. PESTEL analýzu, kterou jsem použila k analýze islandského trhu. Druhá kapitola pojednává o jednotlivých formách vstupu na zahraniční trh a jejich výhodách a nedostatcích. Třetí kapitola se už konkrétně týká spolupráce leteckých společností. Praktická část představuje společnost HCA a IEX, zaměřuji se především na zhodnocení společnosti HCA vycházející ze SWOT analýzy. Následující kapitola je věnována spolupráci zmíněných společností. Závěrečná kapitola hodnotí islandský trh na základě výše zmíněné PESTEL analýzy.
Klíčová slova: společnost HCA; zahraniční expanze; Island
Název práce: Company enters a foreign market
Autor(ka) práce: Janečková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Drozen, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis was to describe the conditions of entry Holidays Czech Airlines the Icelandic market, specifically the establishing of direct air service from Prague to Keflavik. The thesis is divided into six chapters, which are devoted to both theoretical expectations for companies entering foreign markets, and practical sections. The general reasons which lead a company to expansion and the associated risks are described in the first chapter as well as the macroeconomic analysis of the market, the PESTEL analysis, which I used to analyze the Icelandic market. The second chapter discusses the various forms of entry the foreign markets and compares their advantages and shortcomings. The third chapter was related to the specific cooperation of airlines. The practical part of the thesis introduces companies HCA and IEX, focuses primarily on the evaluation of HCA Company based on the SWOT analysis. The following chapter is devoted to cooperation of mentioned companies. The final chapter evaluates the Icelandic market using the above mentioned PESTEL analysis.
Klíčová slova: foreign expansion; Iceland; HCA Company

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2011
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 8. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33585/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: