Využití sociálních sítí v Competitive Intelligence

Název práce: Using social networks for Competitive Intelligence
Autor(ka) práce: Feige, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Molnár, Zdeněk
Oponenti práce: Švík, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on the area of competitive intelligence with the emphasis on new possibilities and opportunities in relation to modern social networks. First it gives general analysis of the current state of competitive intelligence market as a whole and then deals with individual major leaders and their products, thus providing detailed overview of this business segment. It also discusses the possibilities of using social networks and other social or soft sources for competitive intelligence. Practical part of the thesis then demonstrates the theoretical knowledge on a real life CI project, which took place in early 2012 in cooperation with experts from IBM, including some interesting results and findings in appendix. The whole chapter can be used as a reference model for future projects with similar goals.
Klíčová slova: Social Content Management; Social networks; Competitive Intelligence; Knowledge Management; IBM; Facebook analysis; unstructured data
Název práce: Využití sociálních sítí v Competitive Intelligence
Autor(ka) práce: Feige, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Molnár, Zdeněk
Oponenti práce: Švík, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na oblast Competitive Intelligence (konkurenční zpravodajství) s důrazem na nové možnosti ve vztahu k moderním sociálním sítím. Nejprve vyhodnocuje obecnou analýzu aktuálního stavu trhu a následně se podrobně věnuje jednotlivým předním hráčům a jejich klíčovým produktům, čímž poskytuje detailní pohled na celou oblast Competitive Intelligence. V závěru teoretické části se poté soustředí na možnosti využití moderních sociálních sítí a dalších sociálních a soft zdrojů právě pro Competitive Intelligence. Praktická část práce je věnována reálnému projektu, který se uskutečnil ve spolupráci s IBM zkraje roku 2012. Na tomto projektu jsou demonstrovány teoretické poznatky sepsané v úvodní části práce. Vzhledem k absenci obdobných zdrojů může být celá kapitola použita jako referenční model pro budoucí projekty shodného zaměření.
Klíčová slova: IBM; Facebook analýza; nestrukturovaná data; řízení znalostí; Social Content Management; sociální sítě; konkurenční zpravodajství; Competitive Intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 12. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33077/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: