Řetězové obchody - analýza a možnosti optimalizace v oblasti DPH

Název práce: Řetězové obchody - analýza a možnosti optimalizace v oblasti DPH
Autor(ka) práce: Doubková, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toman, Petr
Oponenti práce: Bauernöplová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řetězových transakcí. Hlavním cílem práce je navrhnout společnostem, které se účastní řetězového obchodu v modelovém zadaní případové studie, vhodná opatření k optimalizaci jejich daňových povinností souvisejících s daní z přidané hodnoty. Možná optimalizační opatření jsou rozdělena podle tří základních kritérií: z hlediska sjednocení zdaňovacích období, z hlediska daňové úspory v oblasti cash flow a z hlediska snížení administrativní zátěže. V práci je provedena analýza klíčových ustanovení obsažených v recastu Šesté směrnice, v zákoně o dani z přidané hodnoty a v rozsudcích Soudního dvora Evropské unie. Na základě komparace variantních řešení jsou vyhodnoceny nejoptimálnější postupy a doporučena patřičná opatření.
Klíčová slova: DPH; kolotočové podvody; řetězové obchody; Incoterms 2010
Název práce: Chain transactions - VAT analysis and optimization options
Autor(ka) práce: Doubková, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Toman, Petr
Oponenti práce: Bauernöplová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the issue of chain transactions. The main aim of the thesis is to suggest the companies participating in the model chain transactions in the case study the appropriate measures leading to the optimization of tax obligations related to VAT. The measures are divided according to three criteria: tax period harmonization, tax savings in cash flow and elimination of administrative burden. The key provisions in the recast of the Sixth Directive, the VAT Act and the case law of the Court of Justice of the European Union are analyzed. Based on the comparison of various solutions, the most optimal procedures are assessed and the appropriate measures are recommended.
Klíčová slova: carousel frauds; Incoterms 2010; chain transactions; VAT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2011
Datum podání práce: 25. 5. 2012
Datum obhajoby: 18. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37679/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: