Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace

Název práce: Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace
Autor(ka) práce: Felcman, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma "Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo" má za cíl spočítat riziko, které plyne z držení reálného portfolia. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol: teoretické a praktické kapitoly. První kapitola se zaměřuje na teoretický základ VaR a conditional VaR, kde jsou popsány výhody i nevýhody použití metody. Navíc jsou teoreticky rozebrány i tři základní metody sloužící k výpočtu VaRu i CVaRu s úpravami, které zpřesňují původní metody. Druhá kapitola je zaměřena na počítání VaRu a CVaRu, doplněné o mnoho grafů, obrázků a tabulek, které zpřehlední výsledky.
Klíčová slova: Monte Carlo; Variančně kovarianční metoda; Historická simulace; Value at Risk
Název práce: Value at Risk: Historical simulation, variance covariance method and Monte Carlo
Autor(ka) práce: Felcman, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis "Value at Risk: Historical simulation, variance covariance method and Monte Carlo" aims to value the risk which real bond portfolio bears. The thesis is decomposed into two major chapters: Theoretical and Practical chapters. The first one speaks about VaR and conditional VaR theory including their advantages and disadvantages. Moreover, there are described three basic methods to calculate VaR and CVaR with adjustments to each method in order to increase the reliability of results. The last chapter brings results of VaR and CVaR computation. Many graphs, tables and images are added to the result section in order to make the outputs more visible and well-arranged.
Klíčová slova: Monte Carlo; Variance covariance method; Historical simulation; Value at Risk

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2012
Datum podání práce: 1. 9. 2012
Datum obhajoby: 12. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36337/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: