Hodnocení finančního zdraví podniku XY/ Assessment of financial health of enterprise XY

Název práce: Hodnocení finančního zdraví podniku XY/ Assessment of financial health of enterprise XY
Autor(ka) práce: Rondzíková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Míková, Marie
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finančního zdraví podniku v letech 2006 až 2010. Sledovaným podnikem je společnost s ručením omezeným v Pardubickém kraji. Výsledkem práce je provedení externí finanční analýzy zvolené společnosti a aplikace bonitních a bankrotních modelů. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku finančního zdraví, finanční analýzy a bonitních a bankrotních modelů. Praktická část se zabývá analýzou podniku. Tato analýza je zaměřena na rozbor účetních výkazů, poměrových ukazatelů a v neposlední řadě na aplikaci bonitních a bankrotních modelů.
Klíčová slova: poměrové ukazatele; bonitní a bankrotní modely; finanční analýza
Název práce: Assessment of financial health of enterprise XY
Autor(ka) práce: Rondzíková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Míková, Marie
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the evaluation of the financial health of the company from 2006 to 2010. The reference is now a limited liability company in the Pardubice region. Result of this work is to implement an external financial analysis of the selected company and application credibility and bankruptcy models. The theoretical part is focused on general characteristics of financial health, financial analysis and credibility and bankruptcy models. The practical part deals with analysis of the company. This analysis focuses on the analysis of financial statements, ratios, and finally the application of credibility and bankruptcy models.
Klíčová slova: Credibility and bankruptcy models; Ratios; Financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2012
Datum podání práce: 15. 6. 2012
Datum obhajoby: 14. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35681/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: