Měření dopadů společesnké odpovědnosti firem - Případová studie na finanční gramotnost v České republice

Název práce: Measuring Impacts of Corporate Social Responsibility - Case Study on Financial Literacy in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Jelínková, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Škorpil, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to ascertain which method is the most appropriate to measure impacts of Corporate Social Responsibility and also specifically Corporate Community Investments as a part of Corporate Social Responsibility. Various methods were used in the Master's Thesis, such as analysis, comparison, several personal as well as phone interviews or questionnaire. Section 1 provides overview of Corporate Social Responsibility from various perspectives. Sections 2 and 3 focus on measuring impacts of Corporate Social Responsibility and particular measurement methods. Section 4 provides a comparison of existing methods. In section 5, Case Study on projects of ČSOB regarding Financial Literacy in the Czech Republic is being solved, including analysis of Financial Literacy in terms of "Need" and "Supply" as well as the application of measurement methods. As of the results, Global Reporting Initiative proved to be the most appropriate method to be used for Corporate Social Responsibility/sustainability measurement in general while London Benchmarking Group methodology is the most suitable within Corporate Community Investment. However, both methods should be supplemented when being applied as they are not exhaustive.
Klíčová slova: Corporate Social Responsibility; Financial Literacy; Measurement Methods; Measuring Impacts
Název práce: Měření dopadů společesnké odpovědnosti firem - Případová studie na finanční gramotnost v České republice
Autor(ka) práce: Jelínková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Škorpil, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit, která metoda je nejvhodnější pro měření dopadů Společenské odpovědnosti firem a rovněž specificky tzv. Corporate Community Investment, což je součástí CSR. V diplomové práci byly použity různé metody jako je analýza, srovnání, osobní rozhovory i rozhovory po telefonu či dotazník. Část 1 poskytuje přehled týkající se Společenské odpovědnosti firem z různých perspektiv. Části 2 a 3 se zaměřují na měření dopadů Společenské odpovědnosti firem a na konkrétní metody měření. Část 4 podává srovnání existujících metod. V části 5 se řeší případová studie týkající se projektů ČSOB zaměřených na finanční gramotnost v České republice, včetně analýzy finanční gramotnosti z hlediska "potřeby" a "nabídky", a také aplikace metod měření. Co se týče výsledků práce, Global Reporting Initiative se potvrdila být nejvhodnější metodou pro měření Společenské odpovědnosti firem/udržitelnosti obecně, zatímco metodika London Benchmarking Group je nejvhodnější metodou v rámci Corporate Community Investment. Nicméně obě metody nejsou vyčerpávající, tudíž by měly být při jejich aplikaci doplněny.
Klíčová slova: Finanční gramotnost; Metody měření; Společenská odpovědnost firem; Měření dopadů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 8. 2012
Datum obhajoby: 19. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33818/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: