Interní komunikace ve firmě na příkladu společnosti Microsoft

Název práce: Interní komunikace ve firmě na příkladu společnosti Microsoft
Autor(ka) práce: Mrázková, Blanka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Kleibl, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na jednu z moderních metod personální práce, interní komunikaci. Zkoumá jak vazby interní komunikace na firemní kulturu, tak její využití pro zefektivnění podnikatelské činnosti a poukazuje na současný stav interní komunikace v českých firmách. Součástí práce je podrobný rozbor jednotlivých nástrojů vnitrofiremní komunikace z hlediska formálních i neformálních informačních kanálů. Důraz je kladen na nezbytnost měření výsledků strategie interní komunikace. Teoretické poznatky jsou následně využity pro analýzu interní komunikace v české pobočce Microsoftu. Informace získané na základě rozhovorů s manažery společnosti a vlastního dotazníkového šetření představují základ pro závěrečné hodnocení interní komunikace v Microsoftu a sestavení souboru doporučení pro budoucí úspěšný rozvoj interní komunikace ve firmě.
Klíčová slova: firemní kultura; nástroje komunikace; interní komunikace
Název práce: Internal Communication on Example of Microsoft
Autor(ka) práce: Mrázková, Blanka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Kleibl, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master's thesis deals with one of modern methods of human resources management, the internal communication. It examines relations between corporate culture and internal communication as well as application of internal communication into business strategy in order to raise efectivness of businesses. The thesis also points out present level of internal communication in Czech companies. The thesis includes detailed analysis of formal and informal communication tools and puts emphasis on necessity of measurement of effects brought by internal communication strategy. Theoretical knowledge is used to analyse internal communication in Microsoft Czech Republic. Evaluation of internal communication in Microsoft is based on interviews with managers and questionnaire survey realized accross the whole company. The main goal of the thesis is to set a range of suggestions to improve and successfully develop internal communication in Microsoft.
Klíčová slova: internal communication; corporate culture; communication tools

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2011
Datum podání práce: 20. 8. 2012
Datum obhajoby: 18. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32575/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: