Návrh konkurenční strategie pro společnost Trafin Oil, a.s. s cílem dosažení udržitelné konkurenční výhody

Název práce: Developing a business strategy to achieve sustainable competitive advantage for Trafin Oil, a.s
Autor(ka) práce: Noga, Michał
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The objective of this thesis is to propose a business strategy that would result in sustainable competitive advantage for Trafin Oil, a.s. - a Czech company operating on the waste oil market. In order to accomplish the stated objective, extensive research has been performed into the existing body of literature on the subject. Frameworks for analysis of the competitive situation are presented and applied thoroughly in the practical part. Moreover, to better comprehend Trafin Oil, a.s. strategic position a customer survey was conducted and extensive interviewing took place. Based on the applied frameworks and the insights gathered throughout the research, the thesis delivers a strategy which rests on developing a unique strategic position and involves different sets of activities to deliver its value proposition. The strategy ought to guarantee higher collection stability and generate substantially higher profits.
Klíčová slova: competitive advantage; competition; strategy; differentiation
Název práce: Návrh konkurenční strategie pro společnost Trafin Oil, a.s. s cílem dosažení udržitelné konkurenční výhody
Autor(ka) práce: Noga, Michał
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá navržením podnikové strategie pro společnost Trafin Oil, a.s. s cílem dosažení udržitelné konkurenční výhody. Trafin Oil, a.s. je malý podnik operující na trhu s odpadními oleji. Pro dosažení cíle práce byl proveden široký výzkum stávající literatury v oboru strategie. Vyčleněné teoretické rámce jsou důkladně použity v části praktické a spolu s krátkým dotazníkovým šetřením a hloubkovými pohovory se zaměstnanci slouží pro lepší pochopení strategické pozice společnosti. Poznatky získané analýzou slouží k navržení konkurenční strategie, která je postavena na unikátní strategické pozici a odlišných aktivitách zapojených do tvoření hodnoty. Navržená strategie zaručí firmě větší svozovou stabilitu a přinese udržitelnější zisky.
Klíčová slova: konkurence; konkurenční výhoda; strategie; diferenciace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 11. 2011
Datum podání práce: 1. 9. 2012
Datum obhajoby: 20. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34806/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: