Oceňování podniků v insolvenčním řízení

Název práce: Valuation of companies in insolvency proceedings
Autor(ka) práce: Stavjaník, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis deals with several areas of issues related to valuing companies in bankruptcy proceedings. These spheres are interconnected. First and foremost it deals with the reasons for company valuation and perspectives of different subjects on this valuation. The second sphere of the thesis is the analysis of valuation approaches that are based on legal regulations of the Czech Republic. The last part of the paper is application of the valuation on a specific business company with subsequent confrontation with the actual realization of the company. Valuation is of crucial importance to creditors because it is determining in relation to their subsequent meeting the submitted claims.
Klíčová slova: Income methods; Business valuation; Valuation
Název práce: Oceňování podniků v insolvenčním řízení
Autor(ka) práce: Stavjaník, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá několika okruhy otázek týkajících se ocenění podniků v insolvenčním řízení, přičemž tyto okruhy jsou vzájemně propojeny. V prvé řadě se zabývá důvody stanovení hodnoty podniku a pohledy různých subjektů na toto ocenění. Druhým okruhem práce je rozbor oceňovacích přístupů, které vycházejí z právní úpravy České republiky. Poslední částí práce je aplikace ocenění na konkrétní obchodní firmu s následnou konfrontací se skutečným zpeněžením podniku. Oceňování má rozhodující význam pro věřitele, neboť je determinující ve vztahu k jejich následnému uspokojení přihlášených pohledávek.
Klíčová slova: Výnosové metody ; Stanovení hodnoty podniku ; Ocenění

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 29. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35759/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: