Porovnání Nette a Zend Frameworku

Název práce: Porovnání Nette a Zend Frameworku
Autor(ka) práce: Olišar, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mittner, Jan
Oponenti práce: Burkoň, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na představení a porovnání Zend a Nette frameworku v jejich nejnovějších verzích (29. listopadu). Toto představení a porovnání je dosaženo dvěma cestami. Jednak čerpáním z veřejných zdrojů a jednak vypracováním dvou totožných aplikací za použití Nette a Zend frameworku. Na základě těchto dvou aplikací došlo k měření, jehož výsledky jsou hlavním výstupem aplikace. Cílem práce je tedy porovnat schopnosti, které dané frameworky mají, a jejich uživatelskou pohodlnost při používání. Práce je strukturována do 3 celků. První část seznamuje s metodikou porovnání, metrikami a bodovým ohodnocením jednotlivých kritérií. V druhé části je uvedeno, co to je Framework, a je představen návrhový vzor MVC, na kterém oba frameworky stojí. Třetí část je vlastní porovnání obou frameworků na základě metriky uvedené v předchozí části.
Klíčová slova: Framework; návrhový vzor; Nette; Zend
Název práce: Comparison of Zend and Nette Frameworks
Autor(ka) práce: Olišar, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mittner, Jan
Oponenti práce: Burkoň, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on presentation and comparison of Zend and Nette frameworks in their latest versions, which were available on 29 November. This is achieved by 2 ways: using the public sources and writing out 2 almost the same web aplications using Nette and Zend frameworks. The main output of the thesis is comparison of qualities of the two frameworks, which is based on undertaken measurements. The work has 3 sections. The first section introduces us with a method, which was used to compare frameworks, then with metrics and scoring of each criterion. The introduction of Zend and Nette framework and MVC pattern can be found in second section. The last section is crucial, it finally copares Zend and Nette framework.
Klíčová slova: design patterns; Zend; Nette; Framework

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2011
Datum podání práce: 9. 5. 2012
Datum obhajoby: 4. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33192/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: