Firemní kultura a motivace zaměstnanců jako součást podnikové strategie zvýšení konkurenceschopnosti firmy

Název práce: Firemní kultura a motivace zaměstnanců jako součást podnikové strategie zvýšení konkurenceschopnosti firmy
Autor(ka) práce: Chlupová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kleibl, Jiří
Oponenti práce: Šikýř, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce spojuje v teoretické části firemní strategii, podnikovou kulturu a motivaci a vzdělávání zaměstnanců. Jsou představeny jednotlivé okruhy a zdůrazněna důleţitost jejich vzájemného propojení. V druhé části je představena společnost Unicorn a.s. -- vize, cíle a strategie majitele Vladimíra Kováře. Je zde také přiblíţena firemní kultura, vzdělávání a procesy pro řízení lidských zdrojů. Obsahem třetí části je dotazníkové šetření - úvod do problematiky, zvolené metody sběru dat a stanovené hypotézy. Cílem dotazníku je zjistit, jakým způsobem vnímají zaměstnanci firemní kulturu, systém vzdělávání a nabízené benefity. V závěru jsou uvedeny a okomentovány získané výsledky - na základě nich potom potvrzeny či vyvráceny hypotézy.
Klíčová slova: Podniková strategie; Unicorn a.s.; Firemní kultura; Vzdělávání; Motivace zaměstnanců
Název práce: Corporate culture and motivation of employees as a part of corporate strategy increasing company’s competitiveness
Autor(ka) práce: Chlupová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kleibl, Jiří
Oponenti práce: Šikýř, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis combines corporate culture, corporate strategy, motivation and education of employees. Furthermore, there is also a focus on their interconnections. A real company Unicorn a.s. is presented in the second part -- owner's (Vladimír Kovář's) vision, goals and strategies. Moreover, there is introduced Unicorn's corporate culture, education of employees and human resources management. To check if the culture seems to be friendly and motivational to employees there was used a questionnaire among them. On the other hand, a few managers were interviewed -- if they are satisfied with the education level of their employees. The conclusions are summarized at the end.
Klíčová slova: Unicorn a.s.; Education; Corporate Strategy; Motivation of Employees; Corporate Culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2012
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 5. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38446/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: