Mezigenerační komunikace v managementu

Název práce: Mezigenerační komunikace v managementu
Autor(ka) práce: Biskup, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Campbell, Jan
Oponenti práce: Šikýř, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem mezigenerační komunikace, které je nedílnou součástí života společnosti. Jejím cílem je navrhnout manažerům efektivní strategii pro komunikaci na pracovišti. V každé zemi je pohled na stáří jiný, proto je práce zaměřena převážně na české firemní prostředí. Teoretická část definuje pojem komunikace, vnitropodnikovou komunikaci a styly komunikace hlavních generací druhé poloviny 20. století. Praktická část je ve formě dotazníku, který obsahuje uzavřené i otevřené otázky, a jenž byl distribuován ve vybraných organizacích, působících v České republice.
Klíčová slova: Generace X, Y, Z; Age management; Mezigenerační komunikace
Název práce: Intergenerational communication in management (companies operating in the Czech Republic)
Autor(ka) práce: Biskup, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Campbell, Jan
Oponenti práce: Šikýř, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Master's Thesis describes topic of intergenerational communication, which is important part of society. It's goal is to suggest an effective communication strategy on workplace for managers. Each country perceives age differently; therefore the thesis is in general focused on Czech corporate environment. The theoretical part defines the concept of communication, internal communication of companies and communication styles of key generations of the late 20th century. The practical part includes questionnaire form with both open and closed questions and survey took place in selected organizations, operating in the Czech Republic.
Klíčová slova: Generation X, Y, Z; Intergenerational communication; Age management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 4. 2012
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 5. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37476/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: