Přínos student brand managera pro povědomí o značce

Název práce: Přínos student brand managera pro povědomí o značce
Autor(ka) práce: Janík, Dan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Bunčák, Alexander
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na veškeré aspekty týkající se pozice Student Brand Manager a na marketingový výzkum, který má za účel podpořit tvrzení o přínosu Student Brand Managera v universitním městě. Práce obsahuje teoretické základy k pochopení tohoto tématu a věnuje se popisu společnosti Red Bull s důrazem na rozbor všech pozic, se kterými Student Brand Manager přijde během své práce do styku, tak, aby bylo zřejmé jeho místo v rámci marketingové struktury společnosti. Praktická část práce zjišťuje tendence týkající se povědomí o značce ve studentských lokalitách a vyhodnocuje přínos aktivit Student Brand Managera. Závěr obsahuje shrnutí všech zjištěných poznatků a v neposlední řadě doporučení pro Studen Brand Manager Coordinátora.
Klíčová slova: marketing research; student brand manager; marketing; consumer collecting
Název práce: Contribution of Student Brand Manager to brand awareness
Autor(ka) práce: Janík, Dan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Bunčák, Alexander
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work focuses on all aspects related to the position of Student Brand Manager and marketing research, which is intended to support the claim of the benefits of Student Brand Manager in the university town. The work includes theoretical basis for understanding this topic and is dedicated to the description of Red Bull, with emphasis on analysis of all positions with which Student Brand Manager comes during their work in contact, so as to make clear his position within the marketing structure. The practical part of this thesis investigates the trends of brand awareness in student areas and assesses the contribution of activities Student Brand Manager. The conclusion contains a summary of the findings and recommendations for Student Brand Manager Coordinator.
Klíčová slova: marketing; consumer collecting; marketing research; student brand manager

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2011
Datum podání práce: 31. 12. 2012
Datum obhajoby: 6. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30949/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: