Ekonomové a minimální mzda

Název práce: Economists and Minimum Wage Laws
Autor(ka) práce: Jirásek, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šťastný, Daniel
Oponenti práce: Koubek, Ivo
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The minimum wage is a tool of public policy which despite being in favor of politics tends to be in displeasure of economists. Recent consensus study shows (Alston, 1992; Fuller, 2003) that consensus on minimum wage among economists has a tendency for weakening. The goal of my thesis was to map the consensus of economists on minimum wage in the course of the 20th century and to help to answer the question how the view of economists has changed on this topic and which events were of greatest influence. As a way of measuring the consensus I chose the studying of academic articles because it is the direct output of academic community. My study shows that from the 1930s we can see a constant strengthening of ideas that a minimum wage has a negative effect on economy.
Klíčová slova: role of economists; minimum wage; consensus of economists
Název práce: Ekonomové a minimální mzda
Autor(ka) práce: Jirásek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šťastný, Daniel
Oponenti práce: Koubek, Ivo
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Minimální mzda je hospodářsko-politické opatření, které je oblíbeným nástrojem politiků, ale zároveň je v nelibosti u ekonomů. Poslední studie zabývající se konsenzem ekonomů na různá hospodářsko-politická opatření ukazují, (Alston, 1992, Fuller, 2003) že konsenzus ohledně minimální mzdy slábne. Cílem mé práce bylo zmapovat konsenzus ekonomů na minimální mzdu v průběhu 20. století a pomoci tak zodpovědět otázku, jak se měnil pohled ekonomů na tuto problematiku a jaké události na to měly největší vliv. Jako způsob měření konsenzu jsem si vybral studium akademických článků, tedy přímý výstup akademické obce. Můj výzkum ukazuje, že od 30. let 20. století sílilo přesvědčení, že minimální mzda má negativní účinky na ekonomiku.
Klíčová slova: konsenzus ekonomů; postavení ekonomů; minimální mzda

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 8. 2011
Datum podání práce: 18. 5. 2012
Datum obhajoby: 8. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32643/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: