Image OSA

Název práce: Image OSA
Autor(ka) práce: Mikšovská, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Riedlbauch, Václav
Oponenti práce: Štědroň, Bohumír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zmapování prvků tvořících a ovlivňujících image Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, o. s. (OSA). Na základě studie odborné literatury jsou identifikovány základní stavební kameny firemní identity, které představují výchozí bod pro vytváření firemní image a které jsou dále detailně analyzovány. Ačkoli OSA (především díky svému monopolnímu postavení) nepředstavuje typický podnik operující v tržním prostředí, vytváření pozitivní image a tzv. "goodwill" se ho týká stejně jako typických ziskových podniků. Smyslem analýzy je tak identifikace klíčových prvků, které ovlivňují image organizace, a nástin aktivit, jakým by se OSA mohl v budoucnu řídit při budování pozitivní image. Dokument pracuje jak s návrhy v rovině obecné, tak s doporučeními v konkrétních oblastech.
Klíčová slova: image; firemní identita; Ochranný svaz autorský
Název práce: Image of the Society for the Protection of the Rights of Music Authors and Publishers
Autor(ka) práce: Mikšovská, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Riedlbauch, Václav
Oponenti práce: Štědroň, Bohumír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the basic elements that affect the image of the Society for the Protection of the Rights of Music Authors and Publishers (in Czech OSA). Based on a study of professional literature it identifies the basic segments of corporate identity, which represent the starting point for building the organization's image and which is further analyzed in detail. Although OSA is not a typical company operating in a market environment (mainly due to its monopolistic position in the Czech Republic), it has something to do with creating a positive organization's image and the so called "goodwill" as well as it have typical profit organizations. The purpose of this analysis is not only to identify the key elements that affect the image of OSA, but also to outline activities that should be followed when creating a positive image. The document works with both recommendations in general terms, so the suggestions in specific areas.
Klíčová slova: image; Society for the Protection of the Rights of Music Authors and Publishers/OSA; corporate identity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2012
Datum podání práce: 19. 12. 2012
Datum obhajoby: 12. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38628/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: