Získávání a výběr studentů pro obor International Management/CEMS a analýza demotivačních faktorů

Název práce: Získávání a výběr studentů pro obor International Management/CEMS a analýza demotivačních faktorů
Autor(ka) práce: Hlaváček, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Králová, Tereza
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je charakteristika procesu získávání a výběru studentů pro obor International Management/CEMS na Vysoké škole ekonomické v Praze a analýza demotivačních faktorů odrazujících od volby tohoto oboru. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, tedy části teoretické a části praktické. Teoretická část popisuje obecné základy motivace, motivaci ke studiu, získávání a výběr studentů. V praktické části je nejprve nastíněn profil oboru International Management/CEMS a způsob získávání a výběru studentů a poté dochází k analýze demotivačních faktorů vycházející z dotazníkového šetření. V závěru jsou informace shrnuty a jsou navrženy postupy pro zlepšení s výhledem do budoucnosti.
Klíčová slova: výběr a získávání studentů; International Management/CEMS; demotivační faktory; Assessment Centre
Název práce: Recruiting students for International Management and analysis of demotivating factors
Autor(ka) práce: Hlaváček, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Králová, Tereza
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to characterize the process of recruiting students for the program International Management/CEMS at the University of Economics in Prague and to analyse demotivating factors discouraging from choosing this program. The thesis consists of two main parts. The first part is theoretical and the second one is the practical part. In the theoretical part, foundations of motivation, motivation for studying, recruiting and selection of students are being explained. In the practical part, the profile of the International Management program and the way of recruiting students are firstly being outlined. This is followed by the analysis of demotivating factors, based on personal questionnaires. In conclusion, there is an evaluation of the information and the procedures for improvement are suggested.
Klíčová slova: Demotivating factors; Assessment Centre; International Management/CEMS; Students Recruitment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 21. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41121/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: